Có 1 kết quả:

jiè yán lìng

1/1

jiè yán lìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

martial law