Có 1 kết quả:

jiè guī

1/1

jiè guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) religious precept
(2) taboo
(3) rule