Có 1 kết quả:

huò shì

1/1

huò shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) or
(2) either one or the other

Một số bài thơ có sử dụng