Có 1 kết quả:

huò rán lǜ

1/1

huò rán lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

probability (math.)