Có 1 kết quả:

huò xǔ

1/1

huò xǔ

phồn thể

Từ điển phổ thông

có thể, có lẽ

Từ điển Trung-Anh

(1) perhaps
(2) maybe