Có 1 kết quả:

huò tǐ

1/1

huò tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) variant Chinese character
(2) alternative form of a Chinese character