Có 1 kết quả:

zhàn lì pǐn

1/1

zhàn lì pǐn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

spoils of war