Có 1 kết quả:

zhàn yǒu

1/1

zhàn yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) comrade-in-arms
(2) battle companion