Có 1 kết quả:

zhàn zhàn lì lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to tremble with fear