Có 1 kết quả:

zhàn dòu qún

1/1

zhàn dòu qún

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) battle group
(2) naval formation headed by an aircraft carrier