Có 1 kết quả:

zhàn huǒ

1/1

zhàn huǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conflagration
(2) the fire of war