Có 1 kết quả:

zhàn lüè huǒ bàn ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 戰略伙伴|战略伙伴[zhan4 lu:e4 huo3 ban4]