Có 1 kết quả:

zhàn lüè hé wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

strategic nuclear weapon