Có 1 kết quả:

zhàn lüè fáng yù chàng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

strategic defense initiative (SDI)