Có 1 kết quả:

qī zú ㄑㄧ ㄗㄨˊ

1/1

qī zú ㄑㄧ ㄗㄨˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) family members
(2) fellow clansman