Có 1 kết quả:

qī zú

1/1

qī zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) family members
(2) fellow clansman