Có 1 kết quả:

jiá rán ér zhǐ

1/1

jiá rán ér zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

with a grunting sound it stops (idiom); to come to an end spontaneously (esp. of sound)