Có 1 kết quả:

jié zhǐ

1/1

jié zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to close
(2) to stop
(3) to put a stop to sth
(4) cut-off point
(5) stopping point
(6) deadline