Có 1 kết quả:

jié tān

1/1

jié tān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) paraplegia
(2) paralysis