Có 1 kết quả:

ㄌㄨˋ

1/1

ㄌㄨˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. giết rồi phanh thây
2. làm nhục

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Giết. ◎Như: “thảm tao đồ lục” 慘遭屠戮 chém giết thảm khốc.
2. (Động) Sỉ nhục, làm nhục. § Thông “lục” 僇.
3. (Động) Hợp lại, chung sức. ◎Như: “lục lực” 戮力 cùng chung sức. ◇Sử Kí 史記: “Thần dữ Tướng quân lục lực nhi công Tần” 臣與將軍戮力而攻秦 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀) Thần cùng với Tướng quân chung sức đánh Tần.

Từ điển Thiều Chửu

① Giết. Giết rồi phanh thây ra gọi là lục.
② Nhục, nguyên là chữ lục 僇. Chung sức. Như lục lực 戮力 cùng chung sức vào.
④ Làm nhục.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Giết (và phanh thây ra): 殺戮 Giết chóc; 胥之父兄爲戮於楚 Cha anh của Tư bị Sở giết chết (Sử kí);
② (văn) Chung, chung sức, hợp: 戮力同心 Đồng tâm hợp lực;
③ Nhục, làm nhục (dùng như 憀, bộ 忄).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giết chết — Bêu thây người chết — Mối nhục nhã.

Từ điển Trung-Anh

(1) to peel with a knife
(2) old variant of 戮[lu4]

Từ điển Trung-Anh

(1) to join (forces)
(2) variant of 戮[lu4]

Từ điển Trung-Anh

to kill

Từ ghép 10