Có 1 kết quả:

zhàn jīng ㄓㄢˋ ㄐㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to tremble
(2) to be on guard

Một số bài thơ có sử dụng