Có 1 kết quả:

zhàn jīng jīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

shaking with fear

Một số bài thơ có sử dụng