Có 1 kết quả:

zhàn lì

1/1

zhàn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to tremble
(2) shudder