Có 1 kết quả:

zhàn wú bù shèng , gōng wú bù kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to triumph in every battle and win every fight (idiom); all-conquering
(2) ever victorious
(3) nothing they can't do