Có 1 kết quả:

zhàn zhēng zuì

1/1

Từ điển Trung-Anh

war crime