Có 1 kết quả:

zhàn lüè hōng zhà jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

strategic bomber