Có 1 kết quả:

zhàn shù hé wǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

tactical nuclear weapons