Có 1 kết quả:

zhàn dòu jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

battleship