Có 1 kết quả:

xì zi

1/1

xì zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (derog.) opera singer
(2) actor