Có 1 kết quả:

xì chēng

1/1

xì chēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to jokingly call
(2) jocular appellation