Có 1 kết quả:

chuō cì gǎn

1/1

chuō cì gǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pins and needles (in muscle)
(2) paresthesia