Có 1 kết quả:

chuō lì

1/1

chuō lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to work toward
(2) to endeavor
(3) an attempt