Có 1 kết quả:

chuō zi

1/1

chuō zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stamp
(2) seal