Có 1 kết quả:

chuō dā

1/1

chuō dā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to knock
(2) to jab