Có 1 kết quả:

dài ào xīn

1/1

dài ào xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dioxin, carcinogenic heterocyclic hydrocarbon (esp. Taiwan usage)