Có 1 kết quả:

dài mào zi

1/1

dài mào zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to wear a hat
(2) (fig.) to stigmatize
(3) to be branded as