Có 1 kết quả:

dài lǜ mào zi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a cuckold
(2) to be cuckolded by one's wife