Có 1 kết quả:

dài jú niǎo

1/1

dài jú niǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kinglet
(2) bird of Regulus genus