Có 1 kết quả:

hù kǒu běn

1/1

hù kǒu běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) household register
(2) household registration booklet
(3) residence certificate