Có 1 kết quả:

hù kǒu bù

1/1

hù kǒu bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

household register