Có 1 kết quả:

hù jí

1/1

hù jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) census register
(2) household register