Có 1 kết quả:

lì qì

1/1

lì qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) evil tendencies
(2) vicious currents
(3) antisocial behavior