Có 1 kết quả:

lì lóng

1/1

lì lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mythical evil serpent
(2) evil dragon in Western mythology, cf Revelations 14:12