Có 1 kết quả:

fáng chǎn

1/1

fáng chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) real estate
(2) the property market (e.g. houses)