Có 1 kết quả:

fáng láo

1/1

fáng láo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

deficiency of kidney essence due to sexual excess (TCM)