Có 1 kết quả:

fáng nú

1/1

fáng nú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a slave to one's mortgage