Có 1 kết quả:

Fáng shān

1/1

Fáng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fangshan district of Beijing, formerly Fangshan county