Có 1 kết quả:

Fáng Xuán líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fang Xuanling (579-648), Tang dynasty historian, compiler of History of Jin dynasty 晉書|晋书