Có 1 kết quả:

fáng chē

1/1

fáng chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

recreational vehicle