Có 1 kết quả:

fáng qián

1/1

fáng qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) charges for a room
(2) house rental