Có 1 kết quả:

fáng dǐng

1/1

fáng dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) housetop
(2) roof